ALGEMEEN

HOUSE MALLORCA GROUP S.L. bemiddeld namens de eigenaren bij het verhuren van de woning. De huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de huurder en de eigenaar van de woning, waarvoor de boeking is gedaan. De navolgende voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst. Geschilpunten van welke aard dan ook, worden opgelost tussen huurder en eigenaar.

In het kort

Wij bemiddelen namens de eigenaar van de woning. U sluit de huurovereenkomst met de eigenaar en lost geschillen met de eigenaar op.

HUUROVEREENKOMST

Degene, die het boekingsformulier ondertekent, verklaart, dat hij of zij bevoegd is, de boekingsvoorwaarden namens alle op het boekingsformulier vermelde deelnemers, og hun vervangers, dan wel personen op een later tijdstip toegevoegd, te accepteren. De ondertekenaar moet deel uitmaken van het gezelschap, dat de woning betrekt en moet een minimale leeftijd van 18 jaar hebben.

In het kort

De ondertekenaar moet deel uitmaken van het gezelschap, dat de woning betrekt en moet een minimale leeftijd van 18 jaar hebben.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Het aantal personen, met inbegrip van kinderen, mag het op het boekingsformulier vermelde maximum aantal bewoners van de woning niet overschrijden. Het plaatsen van caravans, tenten, campers en dergelijke op het terrein van de woning of in de nabijheid daarvan, is nadrukkelijk verboden. Het negeren van dit verbod geeft de eigenaar het recht tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst zonder de verplichting tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom.
Huurder draagt er zorg voor de woning in dezelfde staat achter te laten, zoals deze bij het begin van de huurperiode is aangetroffen. Huurder zal eigenaren of diens gemachtigden tijdens de huurperiode toestaan de woning te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke urgente reparaties. De noodzaak tot zulke reparaties is ter beoordeling van de eigenaren.
Huurder gaat akkoord de reparatiekosten van tijdens de huurperiode aangebrachte schade, daarbij inbegrepen breukschade, beschadigingen aan woning en huisraad, te betalen en eventueel vastgestelde vermissingen te vergoeden op basis van vervangingswaarde. Een adequate verzekering ter dekking van deze risico´s wordt aanbevolen voor de huurder en alle overige deelnemers van het gezelschap. (reisverzekering)

In het kort

Het aantal personen, met inbegrip van kinderen, mag het op het boekingsformulier vermelde maximum aantal bewoners van de woning niet overschrijden. Huurder gaat akkoord de reparatiekosten van tijdens de huurperiode aangebrachte schade te vergoeden.

AANKOMST EN VERTREKTIJDEN

Voor de overdracht van de woning verwachten eigenaren of hun gemachtigden de huurder tussen 16:00 en 20:00 uur lokale tijd op de eerste dag van de huurperiode. Verzocht wordt de woning op de laatste dag van de huurperiode voor 10:00 uur lokale tijd te verlaten. Schade aan de woning en of huisraad dienen voor dit tijdstip via het schadeformulier vastgesteld te worden en door middel van ondertekening van dit formulier door eigenaar of diens gemachtigde en huurder als definitief erkend te worden. Kosten voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de woning, alsmede kosten voor geleden schade etc. worden direct tussen huurder en eigenaar of diens gemachtigden afgerekend.

In het kort

U kunt de woning op de aankomstdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur betreden en u dient de woning op de vertrekdag voor 10.00 uur te verlaten.

BETALINGEN

Boekingen dienen vergezeld te gaan van een aanbetaling van 35% van de totale huursom, eventueel verhoogd met de premie van een annuleringsverzekering. Het restant van de huursom dient uiterlijk 60 dagen voor het begin van de huurperiode betaald te worden. Betalingen te voldoen aan HOUSE MALLORCA GROUP S.L. of aan een door HOUSE MALLORCA GROUP S.L. verstrekt rekeningnummer.

In het kort

Om een boeking te bevestigen wordt een aanbetaling van 35% van de totale huursom verlangt. De betaling van het resterende huurbedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aankomst betaald te worden.

NIET BESCHIKBAARHEID VAN DE WONING

Indien, door enige oorzaak buiten de invloed van HOUSE MALLORCA GROUP S.L., zoals brand, overlijden van de eigenaar, verkoop van de woning, etc. de woning niet ter beschikking is op de geboekte datum, zal de reeds betaalde huursom in zijn geheel na aftrek van de administratiekosten worden terugbetaald. De huurder heeft geen andere rechten jegens de eigenaar of HOUSE MALLORCA GROUP S.L..

In het kort

Indien de woning door enige oorzaak buiten de invloed van HOUSE MALLORCA GROUP S.L. niet beschikbaar is, zal de reeds betaalde huursom aan de huurder worden terugbetaald.

WIJZIGEN VAN DE BOEKING

Indien de huurder, nadat de boeking bevestigd is, wijzigingen wenst aan te brengen in de boeking, dan worden deze uitsluitend behandeld na een schriftelijk verzoek daartoe.

In het kort

Wijzigingen worden uitsluitend schriftelijk behandeld.

KLACHTEN

HOUSE MALLORCA GROUP S.L. heeft zich beijverd de aangeboden informatie zorgvuldig te controleren op zijn juistheid. Echter HOUSE MALLORCA GROUP S.L. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor woning wijzigingen, hetzij door de eigenaar aangebracht dan wel door natuurrampen veroorzaakt. In ieder geval zal door de huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom. Teneinde HOUSE MALLORCA GROUP S.L. in staat te stellen geconstateerde problemen en/of afwijkingen mogelijkerwijze te corrigeren, dienen deze door huurder direct bij het aanvaarden van de woning aan HOUSE MALLORCA GROUP S.L. per email gemeld te worden. Klachten ingediend na het beëindigen van de huurperiode, kunnen niet in behandeling genomen worden en geven geen enkel recht tot enige schadevergoeding.

In het kort

Klachten worden alleen in behandeling genomen tijdens de huurperiode, klachten die gemeld worden na het beëindigen van de huurperiode geven geen enkel recht tot schadevergoeding.

BORGSOM SCHADE

De huurder is verplicht een borgsom te betalen als garantie voor de betaling van kosten welke niet inbegrepen zijn in de huursom, alsmede kosten voortvloeiend uit schade door huurder aan woning en huisraad. Iedere boeking wordt geaccepteerd onder voorwaarde, dat huurder verantwoordelijk is voor telefoonkosten, breuk, vermissing en door de huurder veroorzaakte schade aan de gehuurde woning en huisraad, ook al wordt deze vastgesteld na het vertrek van de huurder.
Terugbetaling van de borgsom eventueel onder aftrek van nog te verrekenen kosten, vindt normaliter uiterlijk plaats binnen 1 week na het beëindigen van de huurperiode.

In het kort

Als huurder bent u verplicht om een borgsom te betalen bij aankomst, dit bedrag verschilt per huis en kan oplopen tot maximaal 1000 Euro.

PRIJSSTELLING

Alle prijzen zijn definitief, zoals deze bevestigd zijn op het boekingsformulier.

In het kort

Alle prijzen zijn definitief, zoals deze bevestigd zijn op het boekingsformulier.

ANNULERING

Indien de huurder de boeking wenst te annuleren, dient dit telefonisch kenbaar gemaakt te worden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan HOUSE MALLORCA GROUP S.L.. De volgende kosten zijn van toepassing, afhankelijk van wanneer de annuleringsmelding vóór de vertrekdatum wordt ontvangen:
Tot 100 dagen voor aankomst 10% van de vakantiekosten.
Van 99 tot 61 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling ingehouden.
Van 60 dagen tot aankomst 100% van de vakantiekosten.

In het kort

Een annulering dient telefonisch kenbaar gemaakt te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging.